• Ελληνικά
  • English
STATE OF CONCEPT

STATE OF CONCEPT

Το State of Concept Athens είναι το πρώτο μη κερδοσκοπ ικό ινστιτούτο σύγχρονης τέχνης, με σταθερή θέση και ετήσιο π ρόγραμμα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2013 απ ό την κριτικό τέχνης και επιμέλεια Hλιάνα Φωκιανάκη και βρίσκεται στο Κουκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια ανεξάρτητη π λατφόρμα π ου στοχεύει στην καλλιέργεια της εκτίμησης της τοπ ικής και διεθνούς σύγχρονης τέχνης και της καλλιτεχνικής και επ ιμελητής π ρακτικής Λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της αθηναϊκής και της διεθνούς σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, το βασικό του ενδιαφέρον είναι να φέρει στο προσκήνιο τις καλλιτεχνικές πρακτικές που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα σημερινά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα της Ευρώπης και πέρα από αυτά, αντιμετωπίζοντας αυτά τα θέματα από την ιδιαίτερη τοποθεσία της Ελλάδας, που βρίσκεται κυριολεκτικά και μεταφορικά στα σύνορα της Δύσης και της Ανατολής. Επίσης, το State of Concept παρέχει επαγγελματικές συμβουλές σε φοιτητές Καλών Τεχνών μέσω ραντεβού από την ίδρυσή του το 2013. Έχουμε βοηθήσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 200 νέους επαγγελματίες και φοιτητές από την Ελλάδα και όχι μόνο.Το ινστιτούτο από τα πρώτα του βήματα, έχει θέσει ερωτήματα που σχετίζονται με την έννοια του κράτους και τη σύγχρονη κατάστασή του στη Δύση. Eπιπλέον, ασχολείται με την κατάσταση της αντίληψης της σύγχρονης τέχνης, από διάφορες πλευρές. Οι εκθέσεις διαμορφώνονται ως κεφάλαια τα οποία εκτελούν «το κράτος καθαυτό», σε μια προσπάθεια να εξετάσουν ενδοσκοπικά, την θεσμική οικοδόμηση και τις επισφαλείς συνθήκες των λεγόμενων «περιφερειακών τοποθεσιών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ (2016)

Στην σύγχρονη Ευρώπ η, η έννοια της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» είναι πλέον τόσο αόριστη π ου δεν ανταπ οκρίνεται στην π ραγματικότητα των π ολιτών της. Το κεφάλαιο της έκθεσης «Ευρωπαϊκή Συνθήκη» εξέτασε π τυχές της ιθαγένειας, τον συνδικαλισμό π έρα απ ό τα σύνορα, την κρατική προπαγάνδα και το ρόλο της θρησκείας στην μορφοπ οίηση της Ευρώπης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (2017 - εν εξελίξει) Το κεφάλαιο «Κρατικές Υποθέσεις» είναι αφιερωμένο στους καλλιτέχνες π ου δουλεύουν με το βίντεο και την κινούμενη εικόνα. Παρουσιάζει καλλιτεχνικές π ρακτικές π ου επ ικεντρώνονται στις θεματικές εξελίξεις και π ρακτικές π ου ενδιαφέρονται να φωτίσουν τις ιστορικές συνθήκες και π ώς επηρεάζουν τη σύγχρονη εποχή. Οι πρακτικές που έχουν επιλεγεί για το παρόν κεφάλαιο της έκθεσης χαρακτηρίζονται απ ό μια δοκίμια π ροσέγγιση σε θέματα π ου αφορούν το ρατσισμό, τη θρησκεία, το φουτουρισμό, τον μετα-αποικιακό λόγο, τον εθνικισμό κλπ., Κατά περιόδους συνδυάζει το ντοκιμαντέρ, το performance και την κινούμενη εικόνα γενικότερα. Το π ρόγραμμα έχει ως στόχο να αντιμετωπ ίσει άμεσα τις τρέχουσες υπ οθέσεις, τις δυσκολίες, τα ζητήματα και τα αδιέξοδα του σύγχρονου τρόπ ου ζωής, μερικές φορές, ανακαλώντας το παρελθόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (2018 - εν εξελίξει) Αυτό το κεφάλαιο, υπ οστηριζόμενο απ ό το FfAi, ασχολείται με τις καλλιτεχνικές και επ μελητικές πρακτικές π ου διερευνούν το εύρος των πραγματικών γεγονότων δικαστικής έρευνας που έχει κοινωνικές επιπτώσεις: δικαστικές υποθέσεις και πολιτικές δοκιμές που άλλαξαν την πορεία των τοπικών ιστοριών, ή έχουν διαγραφεί απ ό τις επ ίσημες αφηγήσεις του κράτους. Εξετάζει επίσης, σημαντικά κομμάτια της πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας που ενισχύουν και προωθούν κοινωνικές ανισότητες, όπως οι αντι-φεμινιστικές ρητορικές. Αναλύει περαιτέρω τις ιστορικές περιόδους που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη περιθωριοποίηση πληθυσμών παρακείμενων σε ορισμένες π ολιτικές θέσεις, όπ ως η αντι-κομμουνιστική περίοδος που άρχισε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διερευνώντας τις επιπτώσεις της στη σύγχρονη πολιτική σκέψη, τους φεμινιστικούς αγώνες και την κοινωνία γενικότερα. Κ

ΕΦΑΛΑΙΟ : ΞΕΝ(Ι)ΟΣ (2019- εν εξελίξει) Αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσει τις έννοιες της φιλοξενίας και της φροντίδας σε σχέση με τις π ολυπ ολιτισμικές π ολιτικές π ου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον σύγχρονο Δυτικό κόσμο. Η θεματική επ ιθυμεί να αναπ τύξει π εραιτέρω την έννοια της φιλοξενίας σε σχέση με τον Άλλο. Ο τίτλος εξετάζει το δίπολο φιλοξενούμενου-καλεσμένου σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και περισσότερο ξενοφοβικός. Ο τίτλος εμπνέεται από την έννοια του «Ξένιου Δία», ενός από τα π ροθέματα του θεού Δία, που σχετίζεται με την φιλοξενία. Αλλά και ειρωνικά, αντλεί την ιδέα απ ό μια ομώνυμη κρατική επ ιχείρηση π ου υλοπ οιήθηκε το 2013, απ ό την ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, μια έκθεση της Human Rights Watch εκτιμά ότι 85.000 άτομα σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της επ ιχείρησης απ λώς με βάση την εμφάνιση και το χρώμα τους, εκ των οποίων μόνο το 6% ήταν παράνομα στην Ελλάδα. Ο τίτλος του προγράμματος περιλαμβάνει τη λέξη «ξένος». Η λέξη υπήρξε επίσης ο τίτλος της ελληνικής μετάφρασης του βασικού βιβλίου του Albert Camus "L'etranger", ένα βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε εμπνεύσεις. Η διερεύνηση της έννοιας της ελληνικότητας (και έννοια της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας)αποτελεί ένα ακόμα επίκεντρο αυτού του κεφαλαίου με ένα δημόσιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις αρχές του 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ GOSSIPS (ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ)(2020-) Το πρόγραμμα είναι μια θεματική πρόταση της Φωκιανάκη που ξεκίνησε μετά από πρόσκληση του Het Neuwe Instituut Rotterdam στην επιμελήτρια το 2019. Tο αθηναϊκό του κεφάλαιο που θα λάβει χώρα το 2020 και το 2021, εγκαινιάζεται την 1η Ιουλίου στο Goethe. Επηρεασμένο από τα κείμενα της Silvia Federici, το GOSSIPS (“Κουτσομπολιά”) αποσκοπεί στο να απαντήσει ερωτήματα σχετικά με τις εκφάνσεις του φεμινισμού και το μέλλον τους. Στοχεύει στο να φέρει κοντά τις γυναίκες, να αναδημιουργήσει και να ερμηνεύσει την αρχική έννοια του “κουτσομπολιού” σαν ένα σύστημα αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ γυναικών, καθώς και έναν τρόπο επανανοηματοδότησης γυναικείων διαδικασιών σκέψης. Στοχεύει επίσης στο να συγκεντρώσει διαφορετικούς φεμινιστικούς λόγους και να δημιουργήσει μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορέσει να υπάρχει εκφορά λόγου, η οποία αντιστέκεται και αντιμετωπίζει εκ νέου όλες τις λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσουν και να υποβαθμίσουν τις γυναίκες (Federici) καθώς και να τις αποδομήσει, ξεδιπλώνοντας τις ιστορίες τους.

Πεδίο δράσης: 
Arts and culture
Οργάνωση: 
Μη κερδοσκοπική οργάνωση
Τομέας: 
Ιδιωτικός Τομέας
Ιστοσελίδα: 
E-mail: 
info@stateofconcept.org
Άτομο Επικοινωνίας: 
Ηλιάνα Φωκιανάκη
Τηλέφωνο Σταθερό: 
+302130318576
Διεύθυνση: 
ΤΟΥΣΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 19, 117 41, ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΘΗΝΑ

Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Google Plus Find us on LinkedIn Find us on YouTube Find us on Vimeo Find us on Instagram Find us on Pinterest Find us on Skype

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας και των δικτύων του.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Anna Lindh Ελληνικό Δίκτυο

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 55438

+30 2310 215629

+30 2310 215629

info[a]alfhellas.gr

www.alfhellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», η οποία συνεργάζεται για την πραγμάτωση των στόχων του δικτύου.